شما اینجا هستید

اطلاعات واریز به حساب

بانک اقتصاد نوین
نام صاحب حساب : شرکت التیام
شماره حساب : 1-4662851-850-154
شماره کارت : ---
شماره شبا : IR680550015485004662851001
..............................

بانک صادرات
نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی
شماره حساب : 0102358163005
شماره کارت : 6037691540475472
شماره شبا : IR21 0190 0000 0010 2358 1630 05
..............................

بانک اقتصاد نوین
نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی
شماره حساب : 1-4381322-1-154
شماره کارت : 6274121157398371
شماره شبا : IR55 0550 0154 0010 4381 3220 01
..............................

بانک ملی
نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی
شماره حساب : 0216367227006
شماره کارت : 6037991483545624
شماره شبا : IR43 0170 0000 0021 6367 2270 06
..............................

بانک ملت
نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی
شماره حساب : 5710097817
شماره کارت : 6104337820508545
شماره شبا : IR48 0120 0200 0000 5710 0978 17

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پزشکی التیام سرویس می باشد